Tradycje

4Przedszkole nasze jest typowym dwukondygnacyjnym budynkiem z dużym ogrodem przedszkolnym położonym w pobliżu głównej ulicy miasta – ul. Zamkowej. Działalność swoją w tym budynku rozpoczęło w 1973 roku, wcześniej zlokalizowane było przy ulicy Traugutta. Do roku 1992 było przedszkolem zakładowym – Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Pamotex”. Pierwszym dyrektorem była Pani Teresa Zarzycka. Położenie przedszkola jest bardzo dogodne dla osób dowożących dzieci z dalszych odległości. Tuż obok znajduje się przystanek tramwajowy, a nieco dalej komunikacji miejskiej. Budynek jest funkcjonalny, zaprojektowany z przeznaczeniem na przedszkole,co ma odzwierciedlenie w rozmieszczeniu sal, toalet, sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych.W pierwotnym założeniu miały być cztery grupy, ale w latach 1997-2005 przy ciągle utrzymującej się dużej frekwencji grup było pięć. Spowodowało to konieczność zamiany holu na I piętrze na salę gimnastyczną, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt sportowy ( drabinki, materace, kosz do koszykówki,…). Od roku 2006 ponownie pracujemy w czterech grupach. Wszystkie sale są bardzo jasne i przestronne, posiadają własne łazienki i małe pomieszczenia gospodarcze. Klasy na parterze budynku mają osobne wyjścia na taras i do ogrodu przedszkolnego. Oprócz tego znajduje się tutaj szatnia, biblioteka, pokój pana księgowego i intendentki oraz łazienka dla personelu. Na piętrze znajdują się dwie sale dla dzieci, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora i kuchnia.Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski Miasta Pabianic, który jednocześnie finansuje działalność placówki. W naszym przedszkolu najważniejsze jest dziecko – jego wszechstronny i bezpieczny rozwój oraz jego spokojne i radosne dzieciństwo. Jest tutaj otoczone tolerancją i życzliwością, dorasta w atmosferze przyjaźni. Codziennie tworzymy sytuacje, które wpływają na wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Poprzez zabawę rozwijamy ich zainteresowania i aktywność twórczą: plastyczną, muzyczną, ruchową i umysłową.

Polityka jakości przedszkola

Wizjanasze przedszkole placówką

– otwartą na potrzeby i oczekiwania rodziców i wychowanków
– umożliwiającą indywidualny rozwój dziecka
– przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole

Misja– jesteśmy przedszkolem, które:

– dba o wszechstronny rozwój dziecka
– kształtuje poczucie własnej wartości
– współpracuje ze środowiskiem lokalnym
– przygotowuje do samodzielnego i kulturalnego zachowania w otaczającym świecie

Cele– osiągamy

– organizując zajęcia poza terenem placówki
– stwarzając możliwości rozwoju czynności samoobsługowych
– nawiązując bliską współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami
– wprowadzając w sytuacjach edukacyjnych metody aktywizujące
– realizując programy autorskie i innowacje

W szczególności :

 • realizując założenia reformy oświatowej
 • zapewniając funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształtujące a także umożliwiając wspólną zabawę i naukę w warunkach bezpiecznych i przyjaznych
 • realizując program wychowawczy
 • skutecznie informując rodziców o postępach edukacyjnych dziecka
 • współpracując z innymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i kraju

Kryteria, jakimi się kierujemy do osiągnięcia sukcesu :

 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • wzrost skuteczności pracy nauczycieli
 • upowszechnienie i przestrzeganie praw dziecka
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
 • śledzenie losów absolwentów przedszkola
 • promowanie przedszkola poprzez upowszechnianie wiedzy o jego codziennej działalności
 • stałe doposażanie przedszkola w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne

Działania podnoszące jakość pracy przedszkola

Sposoby motywacji dzieci :

Stosowane nagrody :

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • przydział ważnej funkcji

Stosowane kary :

 • upomnienie ustne
 • chwilowe odsunięcie od zabawy
 • czasowe odebranie przydzielonej funkcji
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci :

 • prowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • informowanie rodziców o postępach dziecka

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie :

 • udziału dzieci w konkursach i występach
 • teczek z pracami dzieci
 • arkuszy obserwacji i diagnozy
 • zdjęć, kroniki przedszkolnej, notatek prasowych
 • rozmów

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci :

 • nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zebraniach organizacyjnych informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanego w grupie programu nauczania i wychowania
 • rodzice w ciągu roku mogą każdego dnia zasięgnąć informacji o swoim dziecku
 • na półrocznym spotkaniu nauczyciele zapoznają rodziców z arkuszami obserwacji lub diagnozy dziecka
 • rodzice o postępach swojego dziecka mogą dowiedzieć się w trakcie rozmów indywidualnych podejmowanych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o dziecku

Sposoby współpracy z rodziną dziecka :

 • zapraszanie rodziców na spotkania klasowe (zebrania, uroczystości) oraz ogólno przedszkolnej
 • organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców
 • prowadzenie gazetki pedagogizującej dla rodziców
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania różnorodnej pomocy oraz instytucji, które świadczą taką pomoc
 • organizowanie konsultacji dla rodziców ze specjalistami
 • włączanie rodziców do podejmowania działań na rzecz przedszkola

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym :

 • organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno – sportowych dla społeczności naszego miasta i powiatu
 • współpraca z różnymi instytucjami podczas realizacji poszczególnych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • organizowanie konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym oraz ogólnopolskim i uczestnictwo w podobnych konkursach organizowanych przez inne podmioty