Regulamin

801. Dziecko przychodzi do przedszkola zdrowe, czyste i zadbane.
02. Chore dziecko nie będzie przyjęte do grupy.
03. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka.
04. Po ustaniu nieobecności dziecka, której przyczyną była choroba, należy okazać zaświadczenie,
że dziecko jest zdrowe i może przebywać w grupie rówieśniczej.
05. Przedszkole nie ponosi konsekwencji za skutki nie zgłoszonych przez rodziców chorób
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka (epilepsja, cukrzyca).
06. Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty.
07. Personel przedszkola nie może podawać żadnych leków dzieciom.
08. W razie wystąpienia nagłych objawów choroby lub jakiegoś wypadku na terenie przedszkola,
przedszkole powiwdamia rodziców dziecka (konieczna aktualizacja numerów kontaktowych)
i pogotowie ratunkowe.
09. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów w godzinach
zadeklarowanych w umowie.
10. Osobie nietrzeźwej dziecko nie zostanie wydane.
11. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 18-tej oraz braku jakiegokolwiek
kontaktu z rodzicem/opiekunem, dziecko zostanie odwiezione do Izby Dziecka przy ul. Sejmowej
w Pabianicach.
12. Za wyrządzone szkody materialne i krzywdy fizyczne innym osobom przez dziecko,
odpowiedzialność ponoszą rodzice.
13. Na terenie ogrodu przedszkolnego rodzice z dziećmi mogą przebywać tylko do godziny 16-tej.
W przypadku   pozostania w ogrodzie i włączenia się alarmu, rodzice zostaną obciążeni kosztami
z tego tytułu.

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiajacym trudności wychowawcze i przejawiające agresję

w Przedszkolu Miejskim Nr 5w Pabianicach

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012r poz 788 ze zm.)

 • Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r poz 977)

 • Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r poz. 532)

 • Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r Nr 6 poz. 69 ze zm.)

 Cele procedury :

 • osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej, w szczególności w zakresie budowania u wychowanków systemu wartości i wzmacniania orientacji w tym, co dobre, a co złe, w zakresie kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 • eliminowanie agresji jako zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków korzystających ze świadczeń przedszkola

 • usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych wobec dzieci wykazujących objawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 • uświadomienie rodzicom dziecka ich roli w procesie wychowawczym i wypracowanie metod współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami w pokonywaniu trudności wychowawczych

 • zapobieganie zachowaniom niepożądanym wychowanków, w szczególności o charakterze powtarzalnym

 • wskazanie działań zapobiegawczych (profilaktycznych) oraz naprawczych w stosunku do zachowań dzieci sprawijących trudności wychowawcze

 I . Reguły postępowania doraźnego wobec przejawów agresji

 1. Zarówno każdy nauczyciel, jak i inny pracownik przedszkola zobowiązany jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony wychowanków

 2. Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom, a także sobie

 3. Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zadarzenia, wieku i stopnia rozwoju sprawcy

 4. Podejmujac interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej (nie należy : obrażać dziecka, zawstydzać go ani oceniać, – ocenie podlega zachowanie a nie osoba). Reakcja powinna być stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny.

 5. Użycie siły fizycznej, jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego przedmiotu, jeśli odmawia ono dobrowolnego jego oddania

 6. Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi itp.

 7. Wychowankowie, przeciwko którym skierowana jest agresja, powinni zostać otoczeni opieką, a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona pomoc

 8. Osoba podejmujaca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której uczęszcza agresywny wychowanek, informuje o zdarzeniu wychowawcę a przebieg zajścia opisuje w zeszycie „Problemowych sytuacji wychowawczych w PM5”

 9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem agresywnym w celu wyjaśnienia powodów niewłaściwego zachowania. Informuje także rodziców o agresywnym zachowaniu dziecka i podjętych przez przedszkole działaniach.

II. Reguły postępowania systemowego wobec dziecka sprawiającego trudności wychowawcze
i przejawiającego agresję

 1. Wychowawca grupy w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich dzieci na początku roku szkolnego wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres odpowiedzialności za zachowanie dziecka.

 2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązywania problemów dziecka

 3. W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań powodujących trudności wychowawcze, zostaje zwołane specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców dziecka oraz zaproszonych gości (przedstawicieli organu prowadzącego, psychologa, pedagoga i in.). Podjęte decyzje obliguja rodziców dziecka do współpracy w realizacji przedstawionych zadań możliwych do podjęcia w środowisku rodzinnym dziecka. Ze specjalnego spotkania dyrektor sporządza notatykę służbową.

 4. Nauczyciele zobowiązani są do wspomagania rodziców w pracy wychowawczej z dzieckiem m.in. poprzez doradztwo w zakresie dobrych praktyk wychowawczych, wskazanie odpowiedniej literatury, proponowanie odpowiednich zabaw i ćwiczeń do realizacji w środowisku rodzinnym, przekazywanie informacji o instytucjach wspomagających rodzinę. Informacje takie powinny być także na stałe umieszczone w widocznym miejscu w przedszkolu na tablicy dla rodziców.

 5. W przypadku nieskuteczności działań podejmowanych przez przedszkole, wynikających z braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków rodzicielskich, Rada Pedagogiczna informuje o sytuacji Sąd Rodzinny i podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola

 III. Zakres odpowiedzialności rodziców za agresywne zachowania ich dziecka w przedszkolu

 1. Rodzice włączają się w zadania wychowawcze realizowane przez przedszkole, zmierzajace do kształtowania u dzieci określonych umiejetności i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają ( Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991)

 2. Rodzice mają obowiązek interesowania się tym, co dzieje się z dzieckiem a tym samym także jego zachowaniem w czasie, kiedy faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawuja osoby trzecie (Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Ustawa z 25.02.1964 – „Rodzice, zgodnie z art.96 k.r.o. sprawuja nad dzieckiem władzę rodzicielską aż do pełnoletności. Istote tej władzy przybliża art 96 k.r.o. z których wynika m.in. obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy oraz wychowywania dziecka, ale także i to, że kieruja oni dzieckiem, które winne jest rodzicom posłuszeństwo. Przepisy dotyczace władzy rodzicielskiej akcentuja potrzebę prawa dziecka oraz jego dobro, wskazuja jednak równieżna to, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga interes społeczny, obowiazkiem rodziców jest przygotować dziecko do pracy dla społeczeństwa

 3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę (Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny). W myśl art. 427 k.c. :”Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru”

 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania swojego dziecka, bowiem nie wykształcili u niego prawidłowych nawyków w zakresie współżycie społecznego a agresja wobec otoczenia, której efektem może być dokonanie przez dziecko czynu niedozwolonego, to często efekt zaniedbań obowiązków rodzicielskich

 5. Rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności