Opłaty

15W przedszkolu realizowana jest bezpłatna podstawa programowa w godzinach – 8.00-13

Każda dodatkowo zadeklarowana w umowie przez rodzica/opiekuna godzina pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1.00zł. Po przekroczeniu czasu zadeklarowanego przez dziecko danego dnia, rodzic/opiekun uiszcza dodatkową opłatę w wysokoœci 1.00zł. za każdą rozpoczętą godzinę. Po przekroczeniu czasu pobytu dziecka po godzinie 17.00, rodzic/opiekun musi zapłacić dodatkowo 30.00zł. za każdą rozpoczętą godzinę. Stawka żywieniowa wynosi 6.00 zł. za trzy posiłki dziennie.

Przypadki ewentualnych umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty należności z tytułu umowy o świadczenie usług za przedszkole, rozpatrywane będą w oparciu o załączony
Zarządzenie Nr 5.